- På Ericsbo blir borta som hemma -

HVB-hem|Rubinen

Våra HVB-hem ligger i ett lungt villaområde i Spånga med närhet tilll bra kommunikation i Stockholmsområdet.

Barnens behov i centrum

På Ericsbo står barnens behov i centrum och omsorgen är individanpassad. Vi arbetar målinriktat och medvetet med att ge varje enskild individ en stabil grund att stå på i stävan att uppnå självständighet och en god integration i samhället. Vi arbetar för att barnen ska ha en fungerande skolgång, en bra språkutveckling samt en fin personlig utveckling, en intressant och givande fritid och goda relationer till sina närmaste. Med tanke på barnens psykiska/fysiska välmående är kontakten med BUP/sjukvård/tandvård en självklar del av verksamheten. Vi arbetar både individuellt, där alla barn får en mentor som ska vara speciellt uppmärksam på barnets behov och gensvara på dessa efter bästa förmåga, och i grupp.

Trygghet i vardagen
Vi erbjuder barnen trygghet, stöd och vägledning. Vi slussar in barnen i det svenska samhället och språket samtidigt som de ska känna att de kan vara stolta över sitt ursprung. Vi arbetar för att barnen ska bli så självständiga att de så småningom klarar av ett eget boende. Eftersom barnen kommer med traumatiska upplevelser i ”ryggsäcken” och bor endast en begränsad tid på Ericsbo är det av största vikt att de får möjlighet att landa i en lugn och trygg miljö. Då är personalens bemötande av stor betydelse för barnets välmående. Vi har därför ett gemensamt förhållningssätt där barnen bemöts med respekt och empati.

Motiverad Skolgång och meningsfull Fritid
En meningsfull fritid med regelbundet återkommande aktiviteter är en viktig del i verksamheten då det b.la. har en positiv inverkan på barn som riskerar drabbas av depression.

Intresseanmälan

EricsBo tar emot ensamkommande med högre stödbehov
EricsBo AB har ny verksamhetschef. Vi har sedan november 2017 en ny verksamhetschef på plats, Majid Tamdjidi. Majid har lång erfarenhet och goda kunskaper om olika tilläggsproblem och extrembeteenden. Under sina tio år som verksamhetschef har Majid jobbat med målgrupper med varierande psykiskt ohälsa, psykiska och neurologiska funktionsnedsättningar som Autism, Autismliknande tillstånd, Aspberger syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, Schizofreni, Anorexi/ätstörningar, självskadebeteende, självmordstankar, bipolär sjukdom, Borderline personlighetsstörning, depression, bakterie-/sociala fobier, beroende problematik-missbruk (spel, alkohol, droger, sex …), generaliserad ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom, posttraumatisk
stressyndrom (PTSD), psykos (symtom som att höra röster, förföljelsekänsla, syner, …), tvångssyndrom (OCD), utåtagerande beteende, mm.

Ensamkommande med högre stödbehov
Med hänsyn till ovanstående beskrivning av Majids erfarenhet och kompetens har vi bestämt oss för att ta emot ungdomar som har högre stödbehov på grund av sina psykiska eller neurologiska svårigheter. Vi kommer bland annat använda oss av motiverande samtal (MI),
ART, aggressionsträng samt beteendeanalys för den aktuella målgruppen .
Ersättningsnivån för målgruppen bedöms från fall till fall men ligger högre än den ordinarie ersättningsnivån.

Flickor mellan 15-18 år
EricsBo kan i sitt HVB hem för ensamkommande också erbjuda plats för flickor då det finns möjlighet att placera dem på enskilt våningsplan med  separat avdelad toalett och dusch. Tillstånd finns från IVO.

Liksom tidigare erbjuder EricsBo ett HVB hem för ensamkommande
mellan 14-19 år samt ett stödboende före ensamkommande pojkar
mellan 16-20 år.

Vi hoppas att vi ska kunna möta era uppkomna behov av placering.
Varmt välkommen att höra av er till oss för vidare samtal och planering.


                      

© Copyright Ericsbo AB - Ericsbo.se