logo                                          Om oss | Boenden Familjehemsvård Uppdragsgivare | Kontakt    
Verksamhetsbeskrivning

Ericsbo familjehem strävar efter att hålla högsta kvalité. Våra jour och familjehem är konsulentstödda. Vår målgrupp är barn, ungdomar och ensamkommande. Vi tillhandahåller även skyddat boende vid behov. Familjehemmen är individuellt anpassade efter barnets/ungdomens behov.  För att uppnå detta på bästa sätt följs socialtjänstens vård och genomförandeplan. Dessa är levande dokument där förändringar görs i samspel med familjehemmet, socialsekreterare, familjehemskonsulent, föräldrar och godman eller tillförordnad vårdnadshavare.

Här nedan ges en beskrivning av hur omvårdnaden genomförs i våra familjehem för att den placerade ska känna sig delaktiga och ges möjlighet att påverka sin tillvaro.

BBIC (Barns Behov i Centrum) är den metod som socialtjänsten utreder efter. När BBIC följs är individen delaktig under hela utredningsförloppet genom enskilda samtal tillsammans med sin socialsekreterare. Efter utförd utredning får de ta del av resultatet och godkänna den. De får även ta del av vård och genomförandeplan. Samtliga dokument läses igenom, godkänns och undertecknas tillsammans med aktuell vårdnadshavare och socialsekreterare.

Socialtjänsten placerar individen enligt 4 Kap. 1 § SoL (socialtjänstlagen) i ett familjehem efter det att en matchning gjorts mellan familjehemmet och det aktuella barnet/ungdomen. De behov ungdomarna har då de placeras samt målet med vistelsen styrs av den utredning som socialtjänsten gör individuellt med varje ungdom. Då utredningen är klar görs en bedömning av de specifika behov som ungdomen/barnet ska få tillgodosedda vid en placering. Dessa behovsområden är hälsa, utbildning, känslomässig och beteendemässig utveckling samt familj och sociala relationer. Utredningen utmynnar i en vårdplan som lämnas till familjehemkonsulenten av
socialsekreterare vid placerings tillfället.

Målen som individen ska uppnå under vistelsen i familjehemmet beskrivs i vårdplanen. Då individen introducerats i familjehemmet utarbetas en genomförandeplan enligt BBIC:s behovsområden,
allt efter målen i vårdplanen.

Familjehemmen och barnet/ungdomen har enskilda samtal med familjehemskonsulenten som kontinuerligt besöker familjehemmet. Vid behov bokas tolk av Ericsbo. Uppföljning av genomförandeplanen görs för att målen i vårdplanen ska kunna uppnås. Genomförandeplanen skrivs av socialsekreteraren eller familjehemkonsulenten efter samtal med ungdomen/barnet som deltar i planeringen. Genomförandeplanen är en metodisk förlängning av vårdplanen.

Vårdplanen och genomförandeplanen omarbetas efter socialtjänstens överväganden som
sker var sjätte månad. Socialsekreteraren besöker ungdomen i familjehemmet och har enskilda uppföljningssamtal med individen angående utvecklingen i BBIC:s olika behovsområden.
Behoven ses över och beslut fattas om insatsen ska förlängas eller/och om vårdplan samt genomförandeplan ska uppdateras. Eventuella ändringar görs då tillsammans med barnet/ungdomen.

En gång om året utförs en kvalitetsrevision av familjehemsverksamheten. Ungdomarna/barnen intervjuas då angående sin trivsel och situation i familjehemmet. Utvärderingen visar på om våra familjehem tillgodoser ungdomarnas/barnens behov samt om verksamheten uppfyller gängse krav eller behöver förbättras.

Ericsbo utbildar sina familjehem i ”Ett hem att växa i” och utreder enligt ”Nya Kälvesten metoden” samt tar del av registeruttag från polisens misstanke och brottsregister innan bedömning görs av familjehemmets lämplighet.

Vi arbetar tillsammans med nätverket kring individen. Föräldrar som vill hälsa på sina barn är alltid välkomna att göra detta efter att socialsekreteraren givit sitt samtycke.
ev-logo

-  Omsorg med hjärta  -