logo                                          Om oss | Boenden Familjehemsvård Uppdragsgivare | Kontakt    
Familjehemsvård

Att vara familjehem - Intresseanmälan - Placeringsförfrågan

Har du frågor gällande en placering? Är du intresserad av att ställa upp som
familjehem? Kontakta oss så hjälper vi dig!

border

Konsulentstödda familjehem med handledning
Ericsbos familjehem tar emot barn och ungdomar som behöver placeras utanför det egna hemmet. Vi erbjuder jourhem samt längre familjehemsplaceringar. Våra familjehem har god kompetens och erfarenhet av att ge barn och ungdomar stöd i sin utveckling enligt BBICs individuella behovsområden. Specialistkompetens finns avseende hedersproblematik och skyddat boende.

Vi följer vård- och genomförandeplaner och dokumenterar månadsrapporter kontinuerligt enligt BBIC. Familjehemmen handleds av utbildade familjehemskonsulenter med flerårig erfarenhet av familjehemsplaceringar och familjehemsarbete.
 
Målgrupp
Ericsbo tar emot LVU- och SoL-placeringar gällande barn och ungdomar under 21 år.
Det kan handla om omsorgsbrist eller ungdomens eget beteende. Vi tillhandhåller även skyddat boende samt förälder-barn- placeringar.
 
Metod och kompetens
Ericsbos familjehem använder sig av vardagspedagogik såsom LAB och ADL
samt den så viktiga anknytningsteorin.

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer eller har likvärdig utbildning från högskola/universitet. De har god erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar inom socialtjänsten samt flerårig erfarenhet av arbete med barn och familjer. Vid placeringar där barn och ungdomar planeras återvända till sina ursprungsfamiljer lägger vi stor vikt på samarbete med aktuellt nätverk. Vi har god vana av samarbete med socialtjänst och öppenvård, samt erfarenhet av hedersrelaterad problematik och skyddade familjehem. Utifrån personalgruppens och familjehemmens samlade kompetens och erfarenhet har vi möjlighet att möta de ungas individuella behov samt, på ett adekvat sätt, handleda familjehemmen.
 
Ericsbo familjehemsverksamhet tillhandahåller:

•    Hämtning vid placering i familjehem.
•    Kontinuerlig handledning till familjehemmen av utbildad personal.
•    Tillgänglighet för familjehemmet dygnet runt, året om.
•    Grundutbildning i “Ett hem att växa i”.
•    Hjälp med inskrivning i skolan, vårdcentral samt
andra önskade öppenvårdsinstanser.
•    Månadsrapport som skickas till socialtjänsten regelbundet.
•    Stöd vid umgänge för barn, föräldrar och familjehem.
•    Skjuts till och från skola vid behov.
•    Läxhjälp och vägledning.

Familjehemsutredning görs enligt Nya Kälvesten metoden.
Våra erfarna familjehem är utredda och godkända av kommuner.

Jourplaceringar
Våra familjehem tar även emot jourplaceringar
för kortare uppdrag.

Mer information om hur vi jobbar finns i Ericsbos
verksamhetsbeskrivning gällande familjehem.
 
Vi är tillgängliga på jourtelefon dygnet runt alla dagar året om vid placeringsförfrågningar
samt som stöd till vår personal och familjehem.
ev-logo

-  Omsorg med hjärta  -